Administratie

​Welk loon is verzekerd voor de verzuimverzekering?

Voor de verzuimverzekering van SAS ZorgPortaal is het bruto jaarloon verzekerd. Bij maandlonen is het bruto jaarloon te berekenen door 12 x het reguliere bruto maandloon te nemen en de uitkomst te verhogen met 8% vakantietoeslag. Bij vierwekelijkse betaling is het 13 x het bruto 4-weeksloon en verhoog de uitkomst met 8% vakantietoeslag.

​Over welk loon wordt premie ingehouden voor de WGA-Gat verzekering Uitgebreid?

De premie voor deze verzekering bedraagt per 1 januari 2016 0,49% en dient te worden ingehouden op het bruto loon (inclusief vakantiegeld) van elke werknemer tot de AOW gerechtigde leeftijd. Voor 2021 is de bijdrage niet veranderd en bedraagt 0,49%.

​Wanneer is iemand een oproepkracht?

Als een medewerker uitsluitend werkt tijdens ziekte of vakantie van andere medewerkers.

Uitkering bij overlijden

Ingeval van overlijden van een werknemer zal aan diens nagelaten betrekkingen, waarvoor hij tijdens zijn leven zorgdroeg, over de periode vanaf de dag na overlijden tot en met de laatste dag van de tweede maand na die waarin het overlijden plaatsvond, door de werkgever een bruto uitkering ineens worden verstrekt ten bedrage van het loon dat de overledene normaal zou hebben genoten. De uitkering is vrij van belasting en premieheffing.

Dit bedrag kan worden verminderd met het bedrag van de uitkering dat de nagelaten betrekkingen toekomt krachtens de Ziektewet of de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.