GTM-578LKZ8

Deskundigenoordeel & Second opinion

  1. Deskundigenoordeel & Second opinion

Deskundigenoordeel & Second opinion

Een deskundigenoordeel kan door werkgever en werknemer bij UWV worden aangevraagd. Dit is bedoeld om de re-integratie vlot te trekken wanneer deze stagneert. De aanvrager betaalt de kosten hiervan. Dit blijft zoals het was. UWV geeft met een deskundigenoordeel antwoord op de volgende vragen:

  • Kan de werknemer volledig zijn eigen werk doen?
  • Is het aangepaste eigen of ander werk dat de werknemer wil of moet doen passend voor de werknemer?
  • Heeft de werknemer genoeg gedaan aan zijn re-integratie?
  • Heeft de werkgever genoeg gedaan aan de re-integratie van de werknemer?
  • Kan de werkgever het veelvuldig ziekteverzuim van de werknemer binnen 26 weken verminderen als het werk van jouw werknemer wordt aangepast? Of door de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door bijscholing?


De second opinion is geen vervanger van het deskundigenoordeel. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen. Het deskundigenoordeel kan door werkgever of werknemer worden aangevraagd.

Een werknemer heeft het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij het niet eens is met of twijfels heeft over de totstandkoming van het advies van de bedrijfsarts. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen. Bedrijfsartsen moeten dit verzoek in principe altijd honoreren. Alleen als er zwaarwegende [1] argumenten zijn om dit niet te doen, mag dit worden geweigerd. De bedrijfsarts moet dit gemotiveerd met argumenten aan de werknemer kenbaar maken.

[1] Als voorbeeld wordt in de toelichting op het besluit genoemd ‘indien er oneigenlijk of herhaaldelijk onnodig gebruik van de second opinion dreigt te worden gemaakt. Voorkomen dient te worden dat een werknemer een advies bij een groot aantal verschillende bedrijfsartsen laat toetsen.

Indien een werknemer bij de (bedrijfs)arts aangeeft dat hij of zij een second opinion wenst te hebben van een andere bedrijfsarts dan de (bedrijfs)arts die hem begeleidt, dan kan dit georganiseerd worden.

De second opinion bedrijfsarts is een onafhankelijke bedrijfsarts buiten de organisatie van SG Zorg. De bedrijfsarts geeft, met instemming van de werknemer, de gegevens door aan de second opinion bedrijfsarts. De aanvraag van een Second Opinion heeft geen opschortende werking. Werknemer hoeft geen verantwoording af te leggen aan werkgever over de aanleiding. De second opinion maakt onderdeel uit van onze Arbodienstverlening.

Wil de werknemer van een andere second opinie arts gebruik maken, dan welke is aangewezen, dan zijn de kosten voor rekening van de werknemer.