GTM-578LKZ8

Vakantie en verlof

  1. Vakantie en verlof

Vakantie en verlof

Jouw werknemer kan kortdurend zorgverlof opnemen als hij zijn ouder, een thuiswonend ziek kind of zijn partner moet verzorgen. Hij moet dan wel de enige zijn die de zieke op dat moment kan verzorgen. Een ouder hoeft niet op zijn adres staan ingeschreven. Dat geldt alleen voor zijn partner en zijn kind. Jouw werknemer kan per 12 maanden opnemen: maximaal twee maal het aantal uren dat hij in een week werkt. Als hij bijvoorbeeld 36 uur per week werkt, kan hij per jaar 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen. De werknemer kan in overleg met de werkgever het verlof in zijn geheel of in gedeelten opnemen.

Een werknemer heeft recht op langdurend zorgverlof als hij hulp biedt aan zijn partner, kind of ouder die levensbedreigend ziek is. Levensbedreigend ziek betekent dat het leven van die persoon op korte termijn ernstig in gevaar is. Per 12 maanden heeft een werknemer recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat hij per week werkt aan langdurig zorgverlof. Voorbeeld: Heeft de werknemer een contract voor 40 uur per week? Dan kan hij in 12 maanden 1240 uren aan langdurig zorgverlof opnemen. In overleg met de werkgever kan het verlof verspreid over de 12 maanden worden opgenomen, of in één keer. In de cao kunnen andere afspraken staan over het zorgverlof. Ook ten nadele van de werknemer.

Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof zijn bedoeld voor onvoorziene noodsituaties. Dit zijn situaties die niet uitgesteld kunnen worden en waarin een werknemer acuut vrij moet hebben om persoonlijk actie te ondernemen. De werknemer is dan voor een termijn van een aantal uur niet in staat zijn of haar werkzaamheden uit te voeren. Bijvoorbeeld door een sterfgeval in de familie waarvoor onmiddellijk van alles moet worden geregeld. Of door ziekte van een kind of ouder voor wie een betrouwbare oppas of verzorging aan huis moet worden gevonden. Een voorbeeld van een ander noodgeval waarbij een medewerker gedwongen is even naar huis te gaan of thuis te blijven, is als de waterleiding is gesprongen en de loodgieter langs moet komen.

Je wilt een uitkering (WAZO) aanvragen voor een werknemer die zwanger is, een kind wil adopteren of een pleegkind in het gezin wil opnemen. Doe de aanvraag bij voorkeur online. Dit kan via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal van UWV. Gebruik je Digipoort? Dan kun je jouw aanvraag doen via jouw eigen loonadministratie die gekoppeld is aan de database van UWV.

Jouw werknemer vraagt om een zwangerschapsverklaring bij haar huisarts of verloskundige. Dit is een formulier of brief waarin de uitgerekende datum staat. Jouw werknemer bewaart deze verklaring in haar eigen administratie. Jij hoeft de zwangerschapsverklaring dus niet te bewaren. Tot 1 jaar na de einddatum van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering kunnen wij jouw werknemer om de zwangerschapsverklaring vragen, als dat nodig is voor controle.

Een werknemer heeft vanaf de geboortedag van haar kind in ieder geval nog 10 weken verlof. De totale verlofduur is altijd tenminste 16 weken. De werknemer kan het verlof tussen de 6e en 4e week voor de uitgerekende datum in laten gaan, in overleg met de werkgever. Als een werknemer echter ziek gemeld staat of ziek gemeld wordt, moet het verlof 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum ingaan. De gewenste ingangsdatum moet bij het UWV gemeld worden.

Ziekte door zwangerschap moet de werkgever direct melden aan het UWV. Speciaal hiervoor is het vangnet/ziektewetformulier (zie downloads: UWV-formulieren). Het UWV neemt dan de loondoorbetaling over van de werkgever. Dit kan zowel voor als na het verlof het geval zijn.

LET OP: De melding voor het vangnet moet na het verlof binnen 3 dagen bij het UWV binnen zijn. Anders geldt de vangnetregeling niet meer. Wees daarom ook bij aansluitend ouderschapsverlof, alert op de einddatum van het WAZO-verlof. Als de werknemer nog klachten door de zwangerschap of bevalling heeft, is het verstandig dit bij het UWV te melden. Gebeurt dat niet en heeft de werknemer aansluitend op het ouderschapsverlof toch nog zwangerschap gerelateerde klachten, dan wil het UWV de loondoorbetaling niet meer op zich nemen. Hierdoor zal de werkgever het loon na die periode moeten doorbetalen.

Wanneer een werknemer ziek gemeld staat, moet hij of zij expliciet toestemming hebben van de werkgever om op vakantie te gaan. Eventueel kunnen werkgever en werknemer de bedrijfsarts vragen of er een medisch bezwaar tegen de vakantie is. Wordt de medewerker ziek tijdens zijn vakantie, dan kan hij zich direct ziek melden. Als dit mogelijk is, volgt hij de procedures die bij de ziekmelding horen. Doet de ziekte zich voor in het buitenland, dan is controle hierop moeilijk. De regeling over ziekmelding kan voorschrijven dat de medewerker een verklaring overlegt van een buitenlandse arts.

Een medewerker die ziek is bouwt volledig verlofuren op.